Lagrådsremiss

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Efter några månaders väntan publicerades förra veckan lagrådsremissen ”Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy”.

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Förslaget i lagrådsremissen bygger på det tidigare publicerade EU-direktivet som vi skrivit om i Solbergbloggen och innebär förändringar i och kompletteringar av Årsredovisningslagen.

Den svenska regeringen föreslår i lagrådsremissen att stora företag ska ta fram en hållbarhetsrapport med upplysningar om hur företaget arbetar med exempelvis miljöfrågor, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Rapporten ska även beskriva företagets affärsmodell, väsentliga risker kopplade till verksamheten, företagets hållbarhetspolicy samt väsentliga resultatindikatorer. Rapporten kan utgöra en del av förvaltningsberättelsen eller ett separat dokument och företagets revisor ska kontrollera om hållbarhetsrapporten upprättats. Regeringen uppskattar att ca 1 600 företag berörs av förslaget, huvudsakligen bolag med mer än 250 anställda.  Detta är något färre än i det förslag som lades fram i den ursprungliga i promemorian där justitiedepartementet uppskattade att cirka 2 000 bolag skulle omfattas.

Lagrådsremissen ställer också nya krav på att stora noterade bolag ska berätta om sin mångfaldhetspolicy för styrelsens sammansättning avseende exempelvis kön, yrkesbakgrund och ålder. Regeringen uppskattar att cirka 50 bolag berörs av detta krav.

Den nya lagstiftningen ska börja tillämpas för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2016. Det innebär att vi först våren 2018 kommer att se rapporter som upprättats i linje med riktlinjerna.

Du hittar lagrådsremissen i sin helhet på Regeringens hemsida.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.