Hållbarhet

Hur kan hållbarhets­arbete utveckla och stärka affären?

Kunder, investerare, NGO:s och andra intressenter ställer allt högre krav på bolagens ansvarstagande, oavsett vilken bransch de är verksamma inom.

Att aktivt kommunicera bolagets hållbarhetsarbete bygger förtroendekapital och skapar handlingsutrymme. Genom att identifiera, hantera och kommunicera hållbarhetsfrågorna skapas bättre förutsättningar för riskhantering och kontroll.

Hur börjar jag berätta om vårt hållbarhetsarbete?

Berätta om bolagets hållbarhetsinitiativ internt och externt, men var ödmjuk och transparent! Tänk på ert hållbarhetsarbete som en lång resa ni påbörjat.

Berätta för intressenterna om vad ni har för mål, hur det har gått hittills och dela med er av både med- och motgångar. Målsättningen med hållbarhetskommunikationen bör vara att initiera och upprätthålla en god dialog med intressenterna – de kan vara era viktigaste öron för att snappa upp nya trender och förväntningar.

Vilken nytta har jag av att rapportera hållbarhet?

Hållbarhetsrapporteringen kan komplettera den traditionella finansiella rapporteringen, framför allt genom att beskriva det affärsmässiga, sociala och miljömässiga sammanhang som bolaget verkar i.

Hållbarhetsrapportering ger fördjupad information, såväl internt som externt, kring hur icke-finansiella frågor kan påverka ett bolags värde. Detta är information som i allt högre utsträckning efterfrågas av investerare och som därmed påverkar bolagets varumärke och värdering.

Varför ska vi rapportera enligt GRI?

GRI är idag det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering. Ramverket utgör en grund för hållbarhetsrapportering och ger riktlinjer kring den interna och externa rapportprocessen. Att rapportera enligt GRI:s riktlinjer bidrar också till att stärka hållbarhetsrapportens trovärdighet. En aktiv intressentdialog och en väl genomförd väsentlighetsanalys är förutsättningar för en bra GRI-rapport.

Hur påverkar EU-direktivet för hållbarhetsrapportering mitt bolag?

Under 2016 har EU-direktivet blivit införlivat i svensk lagstiftning. Det innebär krav på att hållbarhetsrapportera för ett stort antal bolag som inte gör det idag.

Direktivet innebär krav på rapportering av frågor som bland annat rör miljö, medarbetare, anti-korruption och mångfald, och bygger på principen att bolag ska rapportera eller förklara varför man inte rapporterar. Det finns inga krav på att använda specifika ramverk, men direktivet förespråkar användning av något av de etablerade ramverk som finns, exempelvis GRI.

Hur identifierar jag våra väsentliga frågor?

Dialogen med intressenter är avgörande. Omvärldsfaktorer, bolagets möjlighet att påverka och interna riskanalyser används också i arbetet med väsentlighetsanalysen.

För många bolag handlar det inte om brist på frågor som är väsentliga för intressenterna, utan om när och varför dessa frågor kan bli väsentliga. Till stor del handlar det om riskbedömning – vilken påverkan kan olika händelser få på bolaget?

Kontakta oss

Rikard Ledin da Rosa

Rikard Ledin da Rosa

Hållbarhetskonsult

031-771 75 15

rikard.ledin@solberg.se>
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält