Finansiell rapportering

Hållbarhets­rapporter

Vi hjälper med allt från analys till produktion, vägledning och rådgivning för att påbörja, eller utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering.

Solberg har lång erfarenhet inom rådgivning, copy, projektledning och produktion för tryck och online. Vi kan också bistå med ESG-rapportering och -kommunikation riktad specifikt mot kapitalmarknadens aktörer, exempelvis prospekt för gröna obligationer. Våra hållbarhetsrådgivare är GRI-certifierade. 

Vi hjälper er med: 

  • Rådgivning kring innehåll och struktur 
  • Redovisningsteknisk expertis inom hållbarhetsramverk exempelvis GRI, FN:s Global Compact, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, TCFD, EU:s taxonomi och ramverket för integrerad rapportering.
  • Intressentdialog och väsentlighetsanalys 
  • Projektledning, design och produktion 
  • Omvärlds- och nulägesanalys 
  • Benchmark och gapanalys 

För nya rapportörer rekommenderar vi vårt koncept för strategiskt hållbarhetsarbete som grund.

Vanliga frågor

Berätta om bolagets hållbarhetsinitiativ internt och externt, men var ödmjuk och transparent! Tänk på ert hållbarhetsarbete som en lång resa ni påbörjat.

Berätta för intressenterna om vad ni har för mål, hur det har gått hittills och dela med er av både med- och motgångar. Målsättningen med hållbarhetskommunikationen bör vara att initiera och upprätthålla en god dialog med intressenterna – de kan vara era viktigaste öron för att snappa upp nya trender och förväntningar.

Hållbarhetsrapporteringen kan komplettera den traditionella finansiella rapporteringen, framför allt genom att beskriva det affärsmässiga, sociala och miljömässiga sammanhang som bolaget verkar i.

Hållbarhetsrapportering ger fördjupad information, såväl internt som externt, kring hur icke-finansiella frågor kan påverka ett bolags värde. Detta är information som i allt högre utsträckning efterfrågas av investerare och som därmed påverkar bolagets varumärke och värdering.

GRI är idag det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering. Ramverket utgör en grund för hållbarhetsrapportering och ger riktlinjer kring den interna och externa rapportprocessen. Att rapportera enligt GRI:s riktlinjer bidrar också till att stärka hållbarhetsrapportens trovärdighet. En aktiv intressentdialog och en väl genomförd väsentlighetsanalys är förutsättningar för en bra GRI-rapport.

Under 2016 har EU-direktivet blivit införlivat i svensk lagstiftning. Det innebär krav på att hållbarhetsrapportera för ett stort antal bolag som inte gör det idag.

Direktivet innebär krav på rapportering av frågor som bland annat rör miljö, medarbetare, anti-korruption och mångfald, och bygger på principen att bolag ska rapportera eller förklara varför man inte rapporterar. Det finns inga krav på att använda specifika ramverk, men direktivet förespråkar användning av något av de etablerade ramverk som finns, exempelvis GRI.

Dialogen med intressenter är avgörande. Omvärldsfaktorer, bolagets möjlighet att påverka och interna riskanalyser används också i arbetet med väsentlighetsanalysen.

För många bolag handlar det inte om brist på frågor som är väsentliga för intressenterna, utan om när och varför dessa frågor kan bli väsentliga. Till stor del handlar det om riskbedömning – vilken påverkan kan olika händelser få på bolaget?

Så här har vi gjort för att hjälpa andra

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

Relaterade nyheter